De therapie | Aanbod | Kinderen en jongeren

  Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Individuele gesprekken met het kind of de jongere worden vaak in combinatie met gezinsgesprekken (ouder/kind) aangeboden voor een brede waaier van psychische en emotionele problemen.

Problematieken voor aanmelding:
  • Depressie
  • Schoolmoeheid
  • Allerlei gedragsproblemen; agressie, extreme angst,...
  • Verslavingsproblematiek; alcohol, drugs,...
  • Verdriet en rouw; bij echtscheiding, overlijden,...
  • Autismespectrumstoornis, ADHD, ...
  • Sociale problemen; pesten, asociaal gedrag, ...
  • Traumatische ervaringen: incest, mishandeling, ...
Testing en vaststelling van diagnoses (IQ-test, autisme,..) gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde centra: CLB, kinderpsychiater, huisarts,...

Bij noodzaak van een gecombineerde begeleiding van psychotherapie en medicatie wordt na toestemming van de ouders contact opgenomen met de huisarts.

Kostprijs: 60 euro per consultatie van een uur

Voor leden van de Christelijke en de Liberale Mutualiteit werd een samenwerkingsakkoord afgesloten voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info op www.cm.be en www.mut400.be.

Leden van een andere mutualiteit nemen best contact op met hun ziekenfonds voor navraag over specifieke tegemoetkoming voor psychotherapie voor kinderen en jongeren.