De therapie – aanbod

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Individuele gesprekken met het kind of de jongere worden vaak in combinatie met gezinsgesprekken (ouder/kind) aangeboden voor een brede waaier van psychische en emotionele problemen.

Problematieken voor aanmelding:

 • Depressie
 • Schoolmoeheid
 • Allerlei gedragsproblemen; agressie, extreme angst,…
 • Verslavingsproblematiek; alcohol, drugs,…
 • Verdriet en rouw; bij echtscheiding, overlijden,…
 • Autismespectrumstoornis, ADHD, …
 • Sociale problemen; pesten, asociaal gedrag, …
 • Traumatische ervaringen: incest, mishandeling, …

Testing en vaststelling van diagnoses (IQ-test, autisme,..) gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde centra: CLB, kinderpsychiater, huisarts,…

Bij noodzaak van een gecombineerde begeleiding van psychotherapie en medicatie wordt na toestemming van de ouders contact opgenomen met de huisarts.

Kostprijs: 60 euro per consultatie van een uur. Vanaf 1 november 2022 bedraagt de prijs 70 euro.

Voor leden van de Christelijke en de Liberale Mutualiteit werd een samenwerkingsakkoord afgesloten voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info op www.cm.be en www.lm.be.

Leden van een andere mutualiteit nemen best contact op met hun ziekenfonds voor navraag over specifieke tegemoetkoming voor psychotherapie voor kinderen en jongeren.

Psychotherapie voor volwassenen

Volwassenen met allerhande psychische en emotionele problemen (vaak in combinatie met lichamelijke klachten) kunnen terecht voor zowel individuele gesprekken als voor relatie- en gezinsgesprekken.

* Individuele therapie

Ook in individuele gesprekken worden de ervaren problemen steeds gezien in relatie tot de context. Via gerichte vraagstelling over het gezin, de familie, het gezin van herkomst,… wordt verandering nagestreefd in het hele systeem (of in het kijken naar dit systeem) waartoe de cliënt behoort.

* Relatie- en gezinstherapie

In het geval van relatiebegeleiding of gezinsgesprekken worden alle leden van het systeem actief mee betrokken in de gezamenlijke zoektocht naar de oorsprong van de probleemsituatie en de verandering/ oplossing voor het probleem.

* Problematieken voor aanmelding

Veel voorkomende problematieken in de aanmelding voor psychotherapie bij volwassenen zijn:

 • Relatieproblemen
 • Verslavingsproblematiek; alcohol, medicatie, …
 • Depressie
 • Burnout
 • Incest
 • Mishandeling
 • Post traumatische stress; na ongeval of trauma
 • Verdriet en rouwverwerking; ernstige ziekte, overlijden,…

In geval van doorverwijzing door de huisarts, sociale dienst ziekenhuis, … kan op vraag en met toestemming van de cliënt een (tussentijds) verslag van de therapeutische begeleiding worden bezorgd.

Kostprijs:

 • 60 euro voor een individuele consultatie van een uur. Vanaf 1 november 2022 bedraagt de prijs 70 euro.
 • 90 euro voor relatie- en gezinstherapie (een uur tot 1,5 u). Vanaf 1 november 2022 bedraagt de prijs 100 euro.

PANTHA RHEI, alles vloeit

Schuiven naar boven